វិស្វកម្ម Sunseap (Cambodia)

សំណុំដំណោះស្រាយវិស្វកម្មរបស់ Sunseap Cambodia មាន EPC (វិស្វកម្ម, លទ្ធកម្ម និង សំណង់) និង O&M ( ប្រតិបត្តិ្កការ និង ការថែទាំ) សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទាំងសូ  ចំណុចខ្លាំងរបស់យើង  

ថ្លៃ - មានភាពប្រកួតប្រជែង

• ផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយមានហើយជាស្រេចពេញលេញក្នុងតម្លៃកាន់តែទាប។
• ផ្តល់ជូនសេវាកម្មតម្រូវតាមអតិថិជនទាំងស្រុងតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុត។

លទ្ធកម្ម

• សមត្ថភាពក្នុងទទួលបានឧបករណ៍ និង សំភារៈកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

បច្ចេកវិជ្ជា

• ការត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗធានាបានថាប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យដំណើរការក្នុងកម្រិតល្អបំផុត។
• ក្រុមសម្រាប់តែត្រួតពិនិត្យ & ថែទាំជួយកាត់បន្ថយរយៈពេលមិនដំណើរការនៃប្រព័ន្ធនេះបានអប្បបរមា។

EPC និង O&M

• ប្រវត្តិរឹងមាំនៅក្នុងគម្រោងលំនៅដ្ឋាន, គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម, និង គម្រោងរដ្ឋាភិបាលនឹងធានាបាននូវការសម្រេចបាន និង ការបញ្ចប់គម្រោងនានាដោយសុវត្ថិភាព និង ប្រសិទ្ធភាព។

ប្រតិបត្តិការតាមមជ្ឈការ

• សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងក្នុងអង្គភាពតាមមជ្ឈការនឹងធានាបាននូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃការសម្រេចបានគម្រោងនានា។